Salon Luonnonmetsäsäätiö on perustettu suojelemaan Salon metsäluontoa kulttuuriperintönä tuleville sukupolville. Säätiön tavoitteena on suojella alkuperäisen metsäluonnon monimuotoisuutta ja alueen kaikkia metsätyyppejä. Erityisesti on tarkoitus turvata leimallisten usein pienimuotoisten kohteiden kuten kalliomänniköiden ja kallionaluslehtojen säilyminen. Toimialueena on Salon kaupunki ja sen lähiympäristö.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla luonnonsuojelullisesti arvokkaita luontokohteita lahjoituksilla, testamentilla tai avustuksilla, ja suojelemalla ne luonnonsuojelulain nojalla. Varoja voidaan käyttää myös tukemaan metsäluonnon pysyväisluonteisia määräaikaisia rauhoituksia sekä alueiden hankintaan liittyviin maanmittauskuluihin.

Säätiön varat tulee sijoittaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muulla tavoin, mutta ei harjoittamalla liiketoimintaa. Lahjoitetut varat käytetään lyhentämättöminä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön viralliset rekisteröidyt säännöt löydät alempaa sivulta.

Säätiön viralliset säännöt

Salon Luonnonmetsäsäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Salon Luonnonmetsäsäätiö ja kotipaikka Salon kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on suojella Salon metsäluontoa kulttuuriperintönä tuleville sukupolville. Säätiön tavoitteena on Salon seudun alkuperäisen metsäluonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen. Tarkoitus on suojella alueen kaikkia metsätyyppejä. Erityisesti on tarkoitus turvata leimallisten usein pienimuotoisten kohteiden kuten kalliomänniköiden ja kallionaluslehtojen säilyminen.

Säätiön toimialueena on Salon kaupunki ja sen välitön lähiympäristö.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimallaan säädepääomalla sekä yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä lahjoituksena ja testamentilla tai avustuksena saatavilla varoilla luonnonsuojelullisesti arvokkaita luontokohteita, jotka rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla. Peruspääoman ylimenevää rahoitusta voidaan käyttää myös tukemaan metsäluonnon pysyväisluonteisia määräaikaisia rauhoituksia. Suojelumääräysten lähtökohtana on metsäluonnon alkuperäisyys ja monimuotoisuus. Varoja voidaan käyttää myös alueiden hankinnan yhteydessä tarvittaviin maanmittauskuluihin.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksikymmentäviisituhatta (25.000,00) €. Säätiön varat tulee sijoittaa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavalla, ei kuitenkaan liiketoimintaa harjoittamalla. Saadut varat tulee käyttää lyhentämättöminä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdesta kuuteen jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 vuosikokouksen päättyessä.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee perustaja.

Mikäli valitsijataho ei ole maaliskuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6 § Hallituksen kokoukset

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla, jos jäsen on sen tätä tarkoitusta varten ilmoittanut. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei myöhemmin muuta säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallituksen kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet.

7 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta tehtävästä palkkiota.

8 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus sekä vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;

2) päätettävä talousarviosta kuluvalle vuodelle;

3) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

4) valittava hallituksen jäsenet, mikäli perustaja ei ole niitä määräajassa valinnut.

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

Säätiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

11 § Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyineen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin.

12 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ⅔ hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen

13 § Säätiölain säännösten soveltaminen

Muilta osin säätiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa säätiölakia.